Latest Entries »

       

ชื่อโครงงาน : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

               

ผู้จัดทำ : นางสาววิภา ศิริไทย

          

ครูผู้สอน : อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา

คำถามของโครงงาน : 1. เราจะรู้จักการหาวิธีเข้าค้นหางานได้อย่างไร 

                    2.เราจะค้นหางานเพื่อเอาไปทำอะไรแล้วทำไมจะต้องค้นหาจากคอมพิวเตอร์ 

                       3.ทำไมเราต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหางาน

วัตถุประสงค์ : ให้รู้ถึงส่วนประกอบของโครงงาน และขั้นตอนการเข้าอินเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์

โฆษณา

This slideshow requires JavaScript.

ประวัติอำเภอบ้านฝาง

     

ประวัติความเป็นมา

หลวงราชรินทร์ได้อพยพราษฎรส่วนหนึ่งจากอำเภอเมืองขอนแก่นไปทางทิศตะวันตกจนถึงหนองน้ำ ชื่อ หนองแสง ชัยภูมิเหมาะสมแก่การตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีดงไม้ฝางขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงพากันเรียกชุมชนนี้ว่า “บ้านฝาง” View full article »

 ประวัติพระพุทธเจ้า

     

“ศาสนาพุทธ” เป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา แล้วมีสักกี่คนเอ่ย…ที่ทราบถึงประวัติของ “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ผู้ทรงเป็น “พระศาสดา” ของ “พระพุทธศาสนา” วันนี้กระปุกจึงนำเรื่องราวพุทธประวัติมาฝากกันค่ะ

          พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่า “สิทธัตถะ” หมายถึง ผู้ที่สำเร็จความมุ่งหมายแล้ว หรือผู้ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ และ “พระนางสิริมหามายา” พระราชธิดาของกษัตริย์ราชสกุลโกลิยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ View full article »

แหล่งท่องเที่ยวในตัวอำเภอเมืองขอนแก่น

     

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

“โฮง คือหอเก็บสมบัติ ” โฮงมูนเมืองขอนแก่น คือ หอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณบึงแก่นนคร อ.เมือง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน คือ View full article »

เศษฐกิจพอเพียง

  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ[3] View full article »

ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

  

      ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก ค่ะ (Greenhouse gases) View full article »

พระอภัยมณี
     
ตอน เกาะแก้วพิสดาร

๏ พอเห็นเงาเขาขวางอยู่กลางน้ำ พิลึกล้ำกว่าคีรีที่ไหนไหน
จึงถามนางเงือกน้อยกลอยฤทัย เกาะอะไรแก้วตาตรงหน้าเรา ๚
๏ นางเงือกน้ำบอกสำคัญว่านั่นแล้ว คือ เกาะแก้วพิสดาร เป็นชานเขา
พระฟังนางสร่างโศกค่อยบรรเทา จึงว่าเราเห็นรอดไม่วอดวาย ๚

ก่อนที่นางเงือก จะพาพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรมาถึง เกาะแก้วพิสดารนี้
พ่อเงือกและแม่เงือก ก็ได้ถูกนางผีเสื้อสำเร็จโทษ จับกินไปด้วยความแค้นเรียบร้อยแล้ว
นางเงือกจึงมีความโศกเศร้านักอยากจะตายตามพ่อและแม่ไป แต่พระอภัยไม่ยอมให้ตาย View full article »